روتاری جوینت مخصوص خطوط ریخته گری سری ۶۰۰۰ روتاسیل ترکیه

روتاری جوینت مخصوص خطوط ریخته گری سری 6000

توضیحات محصول

روتاری جوینت مخصوص خطوط ریخته گری

روتاری جوینت مخصوص خطوط ریخته گری یک شیر منتقل کننده سیال(هوا،آب،بخار…)به صورت(سرد و گرم) میباشد که جهت استفاده در مواردی که قسمتهایی از دستگاه میبایست در حال چرخش ،انتقال سیال انجام شود به کار می رود.

روتاری جوینت مخصوص خطوط ریخته گری یک شیر منتقل کننده سیال(هوا،آب،بخار…)به صورت(سرد و گرم) میباشد که جهت استفاده در مواردی که قسمتهایی از دستگاه میبایست در حال چرخش ،انتقال سیال انجام شود به کار می رود.

روتاری جوینت مخصوص خطوط ریخته گر یک شیر منتقل کننده سیال(هوا،آب،بخار…)به صورت(سرد و گرم) میباشد که جهت استفاده در مواردی که قسمتهایی از دستگاه میبایست در حال چرخش ،انتقال سیال انجام شود به کار می رود.

 

 

روتاری جوینت

روتاری جوینت مخصوص ریخته گری